[115042]

Samlivsavtale

Undertegnede samboere, Per Post, født 17.08.1971, og Kari Nordmann, født 21.01.1972 inngår med dette følgende samlivsavtale:

1. Eierforhold
Det hver av oss eide ved samlivets begynnelse, er hver enkelts eneeie. Det samme gjelder det som hver av oss blir eier av ved arv, gave, kjøp eller på annen måte.

Det vi erverver sammen, skal vi eie i sameie med sameiebrøk tilsvarende den innskutte kapitalen.

Vi har laget en oversikt over hvordan eiendeler og gjeld er fordelt mellom oss som et vedlegg til denne samlivsavtalen.

2. Rådighet
Det som er den enkeltes eneeie, kan vedkommende råde fritt over både rettslig og faktisk. Det vi har i sameie, kan ikke leies ut, selges, pantsettes eller påkostes noe ekstra uten at begge er enige.

3. Bolig
Selveierleiligheten i Hegdehaugsveien 5, Oslo, som er vår felles bolig, er i sameie mellom oss slik at Kari eier 2/3 og Per eier 1/3. Påkostninger skal dekkes av oss etter samme fordeling.

Pantelånene på leiligheten er vi ansvarlige for å betale i forhold til våre eierandeler.

4. Ansvar for lån og utgifter
Avdrag og renter på lån som vi er ansvarlige for sammen, skal hver av oss dekke med like store deler, med mindre det er avtalt annen fordeling.

Avdrag og renter på lån som bare den ene er ansvarlig for, skal fullt ut dekkes av vedkommende.

Hver av oss skal dekke utgifter som knytter seg til den enkeltes eiendeler.

Utgifter til felles hushold og andre felles behov skal vi dekke med en halvpart hver.

5. Samlivets opphør
Blir samlivet brutt, skal det økonomiske oppgjøret foretas etter nedenstående regler.

Det som tilhører den enkelte som eneeie, skal vedkommende beholde vederlagsfritt.

Det som skal deles, er det vi har i sameie og den gjelden vi sammen er ansvarlige for. Alt skal deles i forhold til den enkeltes andel.

Når det gjelde boligen, skal Kari ha rett til å overta den mot å utløse Per. Blir vi ikke enige om verdien, skal markedsverdien fastsettes av en takstmann. Blir vi ikke enige om takstmann, oppnevner vi hver vår takstmann. Verdien settes til gjennomsnittet av de to takstene.

Per er forpliktet til å fraflytte boligen innen en måned etter at samlivet er opphørt.

Ved uenighet om hvem som skal ha det som for øvrig er i sameie, skal den med størst eierpart ha det utlagt til seg. Eier vi like stor part hver, avgjøres spørsmålet ved loddtrekning.

6. Opphør av samlivsavtalen
Flytter partene fra hverandre, opphører samlivsavtalen å gjelde. Det samme gjelder dersom bestemmelser i opprettet gjensidig testament endres ensidig. Samlivssamlivsavtalen kan ellers heves med øyeblikkelig virkning ved skriftlig varsel til den annen part. 

Denne samlivsavtalen finnes i to eksemplarer, ett til hver av partene.

__________________________
sted                            dato

__________________________                  ___________________________
Underskrift                                      
            Underskrift 
                         Skriv ut